ĐỀ 9 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:56:44, lượt xem: 397

Đề 9: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về ý nghĩa của câu nói: “Cho đi là còn mãi”.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của sự cho đi, sẻ chia, yêu thương người khác.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận.

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu vai trò, ý nghĩa của sự cho đi (đối với người được cho và cả người cho, đối với cả cộng đồng và xã hội => “Còn mãi” ở đây không nằm ở giá trị vật chất mà nằm ở giá trị của tinh thần, tình cảm, đạo đức, trách nhiệm => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp phù hợp.

Tin liên quan