ĐỀ 8 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:59:42, lượt xem: 355

Đề 8: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về “Đừng trông chờ vào người khác”

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: ý thức tự giác, tự lập. không trông chờ vào người khác.
Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận.

  • Thân đoạn: Nêu biểu hiện của ý thức tự giác, tự lập. không trông chờ vào người khác => Vai trò, ý nghĩa của sự tự lập đối với mỗi người và đối với tập thể => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân. 

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp.

Tin liên quan