ĐỀ 4 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:59:35, lượt xem: 510

 

Đề 4: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200) chữ) bàn về sự sẻ chia trong cuộc sống.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: sự sẻ chia trong cuộc sống.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận.

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu biểu hiện của sự sẻ chia trong đời sống hàng ngày => Vai trò, ý nghĩa của sự sẻ chia đối với mỗi người và đối với toàn xã hội => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân. 

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp.

Tin liên quan