ĐỀ 3 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:26:33, lượt xem: 762

 

Đề 3: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về sự cống hiến.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: sự cống hiến.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu biểu hiện của sự cống hiến trong đời sống hàng ngày => Vai trò, ý nghĩa của sự cống hiến => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp

Tin liên quan