ĐỀ 11 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:39:47, lượt xem: 442

 

Đề 11: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về tình mẫu tử.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: tình mẫu tử.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận

  • Thân đoạn: hướng bàn luận và đánh giá: Giải thích và nêu biểu hiện của tình mẫu tử => Vai trò của tình mẫu tử (đối với người làm con và đối với bậc sinh thành) => Cách để giữ gìn và phát huy tình mẫu tử => nêu dẫn chứng => liên hệ bản thân và đưa ra bài học.

  • Kết đoạn: tổng kết và nêu thông điệp.

Tin liên quan