ĐỀ 1 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:52:26, lượt xem: 453

Đề 1: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về lòng dũng cảm

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: lòng dũng cảm.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu biểu hiện của lòng dũng cảm trong đời sống hàng ngày => Vai trò, ý nghĩa của lòng dũng cảm => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp.

Tin liên quan